REGULAMIN PRYWATNEGO OŚRODKA „BĄDŹ WOLNY” W RADOMIU

Klient w ramach poniesionych kosztów ma zagwarantowane prawa, świadczenia i usługi:

  • Całkowita dyskrecja
  • Konsultacja lekarska po przyjęciu oraz w zależności od wskazań lekarskich (raz w tygodniu, do 4 konsultacji lekarskich)
  • Masaż poprawiający kondycję psychofizyczną i przyspieszający proces detoksykacji organizmu (raz w tygodniu – łącznie 4 masaże podczas całego pobytu)
  • Badanie deficytów OUN (ośrodkowego układu nerwowego) oraz terapia neuropsychologiczna
  • Terapia indywidualna i grupowa przewidziana programem Ośrodka

Ponadto:
– Miejsce parkingowe;
– Wyżywienie składające się z trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz napojów (kawa, herbata, woda mineralna);
– Podstawowe leki zlecone przez lekarza na konsultacji (Klient ponosi koszt pozostałych leków, które zostały zaordynowane przez lekarza i nie są objęte wykazem leków podstawowych, świadczonych przez Ośrodek).

Kierownictwo Ośrodka i Kadra Terapeutyczna zobowiązują się do:

1. Przygotowania warunków organizacyjnych i merytorycznych do realizacji programu terapii. Program jest do wglądu Klientów.

2. Pracy zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień.

3. Zachowania pełnej dyskrecji dotyczącej uczestników terapii oraz ich rodzin – utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o ich życiu osobistym (pracownicy podpisują Klauzulę Poufności) .

4. Przestrzegania Praw Pacjenta.

5. Zapewnienia opieki medycznej.

6. Udzielania wszelkiej pomocy w procesie trzeźwienia i udzielania informacji o postępach w procesie terapeutycznym osobom korzystającym z oferty Centrum .

7. Życzliwości i wspierania Klientów.

Klienci Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1. Utrzymania trzeźwości w trakcie pobytu w Ośrodku od wszelkich substancji psychoaktywnych (z wyłączeniem kawy i tytoniu).

2. Punktualnego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych oraz przestrzegania Porządku Dnia Ośrodka.

3. Ograniczenia rozmów telefonicznych oraz korzystania z laptopów do koniecznego minimum, gdyż nie sprzyja to procesowi terapeutycznemu (wyłączania telefonów na czas zajęć).

4. Powstrzymania się od gier hazardowych oraz ograniczenia oglądania telewizji. Oglądanie TV dozwolone jest w czasie wolnym od zajęć do godziny 23:00 (dłużej w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą terapeuty dyżurnego).

5. Utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji o uczestnikach terapii oraz szczegółach ich życia osobistego.

6. Informowania personelu o chęci wyjścia na spacer, jego kierunku oraz godzinie powrotu (Klienci mogą wychodzić na spacer od II tygodnia pobytu tylko w obecności personelu bądź osoby ze starszego etapu; w IV tygodniu jest możliwość uzyskania zgody na samodzielne opuszczanie Ośrodka) .

7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego (dbania o porządek w swoim pokoju, powstrzymania się od agresji słownej i czynnej, unikania słów uznawanych za wulgarne, powstrzymania się od niestosownych zachowań o charakterze erotycznym).

8. Życzliwości i pomagania innym członkom Grupy Terapeutycznej.

9. Palenia tytoniu w wyznaczonych miejscach.

10. W uzasadnionych przypadkach poddania się badaniu alkomatem.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem a dotyczące Klientów będą rozstrzygane przez Grupę Terapeutyczną w czasie Społeczności Terapeutycznej.

Wizyty w Ośrodku rodzin mogą odbywać się (jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań od II tyg. pobytu) w czasie wolnym od zajęć, w sobotę i niedzielę, po uzgodnieniu z terapeutą. W miarę wolnych miejsc możliwy jest pobyt weekendowy rodziny. Można również ubiegać się (jeden raz podczas pobytu) o przepustkę na czas przyjazdu rodziny (III, IV tydzień).

Podczas pobytu w Ośrodku Klient zobowiązuję się nie posiadać ani też zażywać czy podawać dalej jakichkolwiek substancji psychoaktywnych (z wyłączeniem kawy i papierosów) oraz uprawiać hazardu. Przekroczenie tej zasady może oznaczać natychmiastowe usunięcie z Ośrodka i utratę poniesionych kosztów.